Chemap Agro s.r.o.

Není auto jako auto. Není kukuřice jako kukuřice. Ti lepší už to vědí.

28. 03. 2017 Ing. Michal Adler; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 151x

Každá výrobní oblast a způsob využití vyžaduje specifické portfolio hybridů kukuřice. Osivářská společnost Limagrain působí na českém trhu od roku 1996. Prezentuje výsledky svého, více než padesátiletého šlechtitelského programu, prostřednictvím husté sítě poloprovozních pokusů. Díky nim je pěstitelům umožněno seznámit se s novou genetikou hybridů reagující na stále nové výzvy. Pro širokou zemědělskou veřejnost je na sklonku léta organizována řada polních dnů.

Agronutrition

Součástí polních dnů je přítomnost NIRS analyzátoru - LGlab (obr. 1). Ten pěstitelům s vysokou přesností stanoví aktuální sušinu, celkovou stravitelnost, obsah sNDV, škrobu, bílkovin, popela a jednoduchých cukrů. Tato znalost je nedílnou součástí kvalifikovaného rozhodnutí nastartování sklizně. Dodržení optimálního termínu počátku silážování je u hybridů LGAN zcela zásadní. Tyto specializované hybridy silážní kukuřice disponují mimo vysokého výnosu geneticky danou vysokou stravitelnost vlákniny. Pro evaluaci této vlastnosti je třeba dodržet správný termín sklizně, který především zajistí optimální poměr mezi stravitelností neutrálně detergentní vlákniny (sNDV resp. dNDF) a obsahu škrobu. Pěstitelům LGAN hybridů nabízíme kompletní předsklizňový monitoring. Odhad termínu sklizně založený na vývoji zmíněných parametrů v časové ose z jednotlivých honů. V roce 2016 bylo takto zanalyzováno o více než 300 vzorků kukuřice více než v předchozím roce. Služba byla poskytnuta 222 podnikům z celé republiky. Výsledek analýz vzorků odebraných v optimální sušině ukázal diferenci denního nádoje mezi LGAN hybridy a ostatními 1,60 DINAG, tedy 0,4 kg mléka/dojnici/den.

Obr. 1: LGlab - NIRS analyzátor sušiny a nutričních parametrů kukuřičné  řezanky
Obr. 1: LGlab - NIRS analyzátor sušiny a nutričních parametrů kukuřičné
řezanky

Objektivně je mezi nejžádanějšími silážními LGAN hybridy velmi raný LG 30.248 (FAO 240). Podle výsledků ÚKZÚZ dosahuje vyrovnaně vysokých výnosů bez ohledu na kvalitu ročníku (2014, 2015, 2016) a zároveň vysoké hodnoty kvalitativních parametrů. Tato fakta jej kvalifikují jako hybrid s nejvyšším produkčním potenciálem mléka z ha (za rok 2015: 19 208 kg mléka/ha). V dané skupině ranosti činí rozdíl produkce mléka z hektaru 1500 kg. Oproti nejslabšímu hybridu ve zkouškách je to nepředstavitelných 3235 kg/mléka. Je třeba si uvědomit fakta: potkají-li se na podniku ve stejné pěstitelské i silážní technologii hybrid LG 30.248 a již zmiňovaný nejslabší ve zkouškách ÚKZÚZ, rozdíl v rentabilitě pěstovaných hybridů z 50 ha bude pro podnik představovat ztrátu téměř 1 000 000 Kč! Na trhu dlouhodobě postrádáme objektivní hodnotící systém, který by propojil výnosový potenciál (kvantitativní vlastnosti) a kvalitativní parametry hybridů kukuřice. Jelikož jednotlivá data v evropském prostředí k dispozici jsou, zbýval jen krůček. Limagrain, resp. tým výživářských expertů postavil klasifikační systém na podstatě nejběžněji využívaného výživářského programu Milk 2006. Propojil klasifikaci krmné dávky s agronomickým hlediskem - výnosem hmoty z jednotky plochy. Opět na zcela objektivních datech - v našich podmínkách ÚKZÚZ. Tuto klasifikaci hybridů kukuřice nazýváme LGAN Milk+. V tomto smyslu pracuje společnost Limagrain s unikátním systémem, který přibližuje agronomům výživářskou problematiku a naopak výživářům odhaluje agronomické aspekty, především výnos. LGAN Milk+ jako jediný objektivně popisuje hybrid nejen podle výnosů a kombinace nesourodých kvalitativních parametrů stanovovaných ÚKZÚZ, ale podle produkčního potenciálu mléka z hektaru. Produkční potenciál hybridu je násobkem hektarového výnosu a produkce mléka z kg přijaté sušiny průměrnou dojnicí. Vše na základě predikovaného příjmu sušiny silážní kukuřice podle obsahu a stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny (DMi), resp. příjmu energie (energie X DMi). Výsledkem je potenciální produkce mléka po odpočtu energie nutné pro záchov standardizované dojnice se 613 kg živé hmotnosti.

Nosným LGAN hybridem v obilnářské a řepařské výrobní oblasti je LG 30.275 (FAO 280). Jako jeden z nejvýnosnějších zástupců středně raného sortimentu (ÚKZÚZ 2015, 2016) je často pěstován i pro výrobu siláže na bioplyn. Jeho obliba vzrostla po extrémně suchém roce 2015, ve kterém obstál nejen ve výsledcích ÚKZÚZ, ale především v praxi. Ovšem nejvyšší jeho deviza se neskrývá jen ve výnosu, ale také v kvalitě. LGAN Milk+ index jej na základě výsledků suchého roku 2015 ve zkouškách ÚKZÚZ popisuje: 16 557 kg mléka z hektaru. Oproti 80 % testovaných hybridů stejné skupiny ranosti poskytne hybrid LG 30.275 o více než 500 kg mléka více z každého hektaru. Zcela pozoruhodné je ovšem srovnání na nejslabší hybrid testovaného sortimentu. Z plochy 50 ha špatným výběrem hybridu se připravíme o více než 1 300 000Kč v tržbách za mléko při ceně 6 Kč/kg. LG 30.275 byl testován v roce 2015 také v provozních podmínkách - test provedl MVDr. Miroslav Hrdlička v 1. zemědělské a.s. Chorušice na Mělnicku. Rozdíl v produkci mléka na dojnici a den činil 3,2 kg. Jak si vede LG 20.275 v současné provozní praxi? Na ploše 50 ha v Hospodářském Družstvu Určice poskytl výnos 19,47 t suché hmoty/ha a v Zemědělském družstvu Haňovice ze 46,5 ha získali 20,13 t suché hmoty/ha.

Pozdně letní LG polní dny byly také příležitostí prezentovat zrnové hybridy. Především novinka - čerstvě registrovaný raný hybrid LG 31.276 (FAO 260). V suchém roce 2015 dosáhl ve zkouškách ÚKZÚZ prvenství výnosem 108% nad průměr hybridů (obr. 2). V loňských poloprovozních pokusech své kvality zcela potvrdil a dosahoval nadprůměrných výnosů po celé republice. Dovolte mi uvést výsledky z mého regionu: vysoce nadprůměrný relativní výnos 135 % na Školním statku v Opavě, 114 % v Empresa s.r.o. Štěpánkovice (OP), 111 % v ZD Slezan Klimkovice (OS), Rols s.r.o. Lešany (PV) sklidil 107 %, ZD Újezd u Uničova (OL) 101 % a Tagros a.s. Troubelice (PV) 105 %. Tento hybrid je díky svému habitu (podobně jako hybrid LG 32.58) možné využít také ke sklizni vysoce škrobnaté technologické siláže pro produkci bioplynu.

Velmi raný hybrid LG 30.215 (FAO 240) je ve své skupině ranosti rekordmanem v poměru výnosu a uvolňování vody. Vyniká dobrou ekonomikou pěstování zvláště u pěstitelů, kteří jsou odkázáni na dosoušení merkantylu ve službě. Dále nachází své využití pro pozdní výsevy a přesevy. V roce 2016 plnil službu velmi raného zrnového hybridu na podnicích: Agrospol Velká Bystřice s.r.o. (OL) ke sklizni vlhkého zrna 16,41 t/ha při 29% vlhkosti. Srovnatelný výnos tentokrát ke sklizni suchého zrna přinesl podniku VOD Štěbořice (OP) - 13,55 t/ha při 14% vlhkosti. Na okrese Šumperk Bludovská zemědělská a.s. na okrese Šumperk sklidili LG 30.215 ze 37 ha také s 13 tunovým výnosem v čistém.

Středně raný zrnový sortiment na LG polních dnech a v praxi zastupuje LG 30.315 (FAO 300) již třetím rokem. Tento hybrid je výbornou volbou pro řepařské výrobní oblasti s intenzivní agrotechnikou. V zemědělském družstvu Újezd u Uničova dosáhl výnosu na velké provozní ploše 62ha 15,13 t/ha při 26% vlhkosti, resp. 13,02 t/ha při 14%vlhkosti.

I v roce 2017 bude společnost Limagrain pokračovat v pořádání tradičních polních dnů a poskytování poradenského servisu prostřednictvím LGlab pro maximální využití produkčního potenciálu LGAN silážních kukuřic. Informace o kompletním portfoliu hybridů a aktuální termíny pořádaných akcí najdete na našich nových webových stránkách.

graf

Související články

Význam celistvosti rostlin pro šlechtění

23. 04. 2017 Ing. Ladislav Bláha, CSc., Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 140x

Boxer - nová žlutosemenná odrůda hrachu

10. 03. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 196x

Slunečnice. Plodina na ústupu nebo chytrá volba?

26. 02. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 353x

Počasí a odrůdové pokusy se sójou v ročníku 2015/16

15. 02. 2017 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol Osivo a sadba Zobrazeno 405x

Výsevky ve vztahu k polní vzcházivosti a výnosům jarního ječmene

10. 02. 2017 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 273x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail