Chemap Agro s.r.o.

Chundelka metlice neztrácí expanzi a agresivitu

18. 10. 2016 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Plevele Zobrazeno 794x

Chundelka metlice (Apera spica-venti) patří k původním plevelům našich polí (archeofytům), ale ještě v polovině minulého století zaplevelovala především lehčí a chudší půdy na rozdíl od ovsa hluchého, který dominoval na půdách těžších, úrodnějších.

Agronutrition

Další specifickou vlastností tohoto plevele byl výskyt pouze v ozimých obilninách, ozimé řepce, na úhorech, eventuálně v první seči víceletých pícnin. V současné době chundelka metlice zapleveluje všechny druhy půd a většinu plodin v celé ČR a regulace jejího výskytu by nebyla možná bez použití účinných herbicidů. Důkazem jsou zaplevelené okraje polí a terénní překážky, kam potřikovače s herbicidem obtížně dosáhnou (obr. 1).

Regulace výskytu chundelky metlice v dřívějším malovýrobním zemědělství, které neznalo herbicidy, spočívala především ve vláčení ozimých obilnin zjara a v tehdejším používání nakypřeného povrchu půdy po zasetí ozimů, kdy drobné obilky chundelky, vzcházející z povrchových vrstev půdy, se nemohly dobře uplatnit. Proto hromadný výskyt chundelky v ozimech byl pravidelný po vlhkých a teplých podzimech a na lehkých půdách, které vzcházení drobných obilek lépe umožnily i za sucha.

Expanze chundelky metlice do všech oblastí ČR začala až v druhé polovině minulého století s nástupem velkovýrobních technologií pěstování plodin. Z hlavních příčin hromadného výskytu nutno uvést:

- utužování povrchu půdy po zasetí k dosažení lepšího vzcházení kulturních rostlin a všeobecné používání mělčího zpracování půdy;

- větší zhutnění půd používáním těžších mechanizačních prostředků;

- dřívější zakládání porostů plodin zjara i na podzim s minimální předseťovou přípravou půdy;

- větší zastoupení plodin zakládaných na podzim;

- dlouhodobé používání herbicidů s účinkem pouze na dvouděložné plevele (2,4-D, MCPA).

Hromadnému šíření pomohly i časté mírné zimy a postupné rozšiřování populací vzcházejících i zjara (graf 1).

Umožnila to i doslova obrovská rozmnožovací schopnost tohoto plevele, který intenzívně odnožuje (obr. 2) a vytváří na rozvětvených latách tisíce obilek, které se mohou šířit i větrem na velké vzdálenosti.

Výše uvedené skutečnosti jsou i příčinou, že v současné době se chundelka metlice vyskytuje běžně i v jarních obilninách a dokonce i v cukrové řepě, která je zakládána brzo zjara s minimem předseťové přípravy. Zatím se chundelka metlice nevyskytuje v kukuřici, bramborách, slunečnici aj., poněkud později vysévaných plodinách, ale je otázkou času, kdy se rozšíří později zjara vzcházející populace chundelky metlice ve větším rozsahu.

Graf 1: Rytmus vzcházení chundelky metlice během roku
Graf 1: Rytmus vzcházení chundelky metlice během roku

Obr. 1: Rozšíření chundelky metlice na okrajích pole
Obr. 1: Rozšíření chundelky metlice na okrajích pole

Obr. 2: Rozvětvený trs dozrálé chundelky metlice
Obr. 2: Rozvětvený trs dozrálé chundelky metlice

Předpoklady úspěšné regulace chundelky metlice v současnosti

Jak je uvedeno výše, má chundelka metlice všechny předpoklady postupného rozšiřování a dlouhodobého setrvání na poli, zvláště pak po hromadném používání mělkého zpracování půdy, kdy drobné obilky se mohou ve většině vzejít již v následném roce.

V našem dlouholetém sledování se nepotvrdily literární údaje o krátké životnosti obilek v půdě. Naopak na lokalitách s dlouhodobým pěstováním zeleniny a jiných plodin, kde se uplatnit a dozrát nemohla a s vyloučením zaplevelení větrem z ohnisek z okolí, se vyskytla ještě po 8 letech v zařazené ozimé pšenici.

Možnosti úspěšné regulace spočívají v tom, že se již ve větším rozsahu používá hlubší předseťová příprava a současné secí stroje vytvářejí i v nakypřené půdě pevné lůžko pro osivo a povrch půdy mimo řádek neutužují. Tím se dlouhodoběji zabrání vzcházení drobných obilek chundelky z povrchových vrstev půdy.

Závěr

Používání účinných herbicidů proti chundelce metlici v přezimujících plodinách je v současné době nutností, ale je nutno respektovat skutečné zaplevelení chundelkou, která vzchází v závislosti na průběhu povětrnostních podmínek (graf 2) v období říjen až duben a je možno zvolit podzimní nebo jarní aplikaci herbicidů.

Odstranění ohnisek intenzivního rozšíření chundelky metlice na okrajích pozemků a v okolí různých překážek uvnitř pozemku je nutností, neboť drobné obilky se mohou šířit větrem na velké vzdálenosti. Touto skutečností je možno vysvětlit proč i agresivnější polní plevele z čeledi lipnicovitých, např. psárka polní, sveřepy, ježatka kuří noha, oves hluchý, se tak rychle horizontálně nešíří, jako právě chundelka metlice.

Graf 2: Závislost výskytu chundelky metlice v ozimé pšenici na podzimních srážkáchGraf 2: Závislost výskytu chundelky metlice v ozimé pšenici na podzimních srážkách

Chundelka metlice neztrácí expanzi a agresivitu

Rozšíření chundelky metlice na okrajích pole
Rozvětvený trs dozrálé chundelky metlice

Související články

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 145x

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici: důvody a možnosti

26. 05. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 412x

Čisté pole je vizitkou každého pěstitele

24. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 184x

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 208x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 470x

Další články v kategorii Plevele

detail