Chemap Agro s.r.o.

Předsklizňové aplikace a aplikace na strniště

20. 05. 2011 Ing. Jiří Krupka; DowAgroSciences Technologie pěstování Zobrazeno 6339x

Žně již klepou na dveře a všichni si pamatujeme, jak probíhala sklizeň v roce 2010. Nepříznivé počasí neustále komplikovalo sklizňové práce ve všech oblastech České republiky a ty se pak natahovaly, čímž se snižoval výnos a kvalita sklizené produkce. I v letošním roce bude důležité dosáhnout dobrých kvalitativních parametrů sklizených produktů, protože pouze kvalitní obilí se bude dobře prodávat. Výrazný vliv na kvalitu i výnos má vedle počasí i zaplevelení porostů plevely.

Agronutrition

Pokud se chceme vyhnout potížím při sklizni, je nutné porosty projít a tam, kde se vyskytují plevele, aplikovat přípravek Dominator. Co vám tato aplikace přinese? Oproti klasickým desikantům má Dominator tu výhodu, že se v rostlinách rozvádí a u plevelů likviduje nadzemní i podzemní část, čímž brání jejich následnému obrůstání. Většina podniků desikace používá pouze v porostech zaplevelených vytrvalými plevely, jako například pýrem nebo pcháčem. Cílená likvidace pýru nebo pcháče v době před sklizní je velice efektivní. Ovšem plevele musí mít dostatečnou listovou plochu pro příjem účinné látky. Pokud není extrémně teplé počasí, jsou rostliny schopny v této době velmi dobře přijímat a rozvádět účinnou látku do podzemních orgánů, a tím jsou hubeny dlouhodoběji.

Aplikace Dominatoru odstraní z pozemku nejen vytrvalé plevele, ale také sjednotí dozrávání. Některé porosty nejsou zcela vyrovnané. Zejména v místech, kde jsou vlhčí půdní podmínky (např. podél lesa) nebo obilí zmlazuje (např. v kolejových řádcích). Na těchto místech můžete najít obilí v mléčné zralosti ještě v době, kdy většina porostu již dozrává. Tyto nedozrálé klasy zhoršují kvalitu sklízeného obilí, a také zvyšují jeho vlhkost. Proto se vyplatí aplikovat Dominator nejen s cílem likvidace plevelů, ale i pro sjednocení a urychlení dozrávání na nezaplevelených pozemcích. Po aplikaci Dominatoru nemůsíte čekat na fyziologické dozrání zmlazených rostlin a sklizeň je možno provádět o mnoho dní dříve. Toto se ukázalo v loňském roce jako zásadní.

Důležitý je samozřejmě správný termín aplikace. Odborná literatura většinou uvádí „aplikujte, jakmile vlhkost zrna klesne pod 30 %“. V praxi to znamená, že pokud vezmete průměrný klas a z jeho střední části vydrolíte obilí, tak po vrypu nehtem by ze zrna již neměla vytékat žádná šťáva a zrno byste neměli ani přepůlit. Ideální je, když v zrnu zůstane rýha po vrypu nehtem. Pak můžete bez obav z podtržení porostu Dominator aplikovat. Většinou to bývá 2–3 týdny před sklizní. Dávku přípravku volíme podle nejodolnějšího plevele, který chceme hubit. Pýr 3,0–4,0 l/ha, pcháč, pelyněk nebo heřmánkovec 4,0–5,0 l/ha. Pro sjednocení dozrávání je dostačující dávka 2,0 l/ha.

Obr. 1: Pro likvidaci pýru je možné použít v období před sklizní přípravek Dominator v dávce 3,0 l/ha
Pro likvidaci pýru je možné použít v období před sklizní přípravek Dominator v dávce 3,0 l/ha
 

 

Stejné výhody jako u obilnin přinese i předsklizňová aplikace v porostech řepky. U řepky je někdy problém se samotnou aplikací. V současné době je však již k dispozici velké množství samochodných postřikovačů, které mají dostatečnou světlou výšku, aby porost nebyl poškozen samotným průjezdem postřikovače. Letecké aplikace glyphosátů jsou zakázány! A jak poznat kdy aplikovat v řepce? V doporučeních se můžete dočíst „aplikujte v době, kdy vlhkost semen klesne pod 30 % a dvě třetiny šešulí již mají hnědnoucí semena“. Jednoduše řečeno, aplikujte v době, kdy porost přechází ze zelené do žluté barvy. U řepky se nemusíte bát podtržení porostu z důvodů předčasné aplikace. Pokud budete aplikovat v době přechodu porostu ze zelené do žluté barvy, tak nemůžete udělat chybu. Správný termín aplikace nastává stejně jako u obilí 2–3 týdny před sklizní. Aplikace Dominatoru v řepce stejně jako u obilí dokáže snížit vlhkost porostu v průměru o 2–3 %.

Další období pro využití Dominatoru nastává po sklizni na likvidaci výdrolu. Hlavně u systémů minimálního zpracování půdy je výdrol velmi nebezpečným plevelem. Odebírá nejen živiny a vodu z půdy, ale je i zdrojem chorob a útočištěm škůdců, kteří se následně stěhují na nově zaseté ozimy. V posledních letech se velmi rozšířily virové choroby na obilninách. Výdrol slouží jako zdroj infekce viróz, odkud jsou pak mšicemi a křísy přenášeny na vzcházející porosty ozimých obilnin. V porovnání s mechanickou likvidací výdrolu podmítkou je aplikace Dominatoru mnohem účinnější, rychlejší a levnější. V letním období, kdy je potřeba dobře hospodařit s půdní vláhou, je chemická likvidace výdrolu i v tomto směru vhodnější. Současně touto aplikací ničíte i jednoleté plevele, které na strništi vzchází a výrazně si tak snižujete zaplevelení plodin, které se chystáte na daný pozemek vysít. Dávku Dominatoru volíme podle růstové fáze výdrolu. Většinou postačuje 1,0–1,5 l/ha.

Po aplikacích Dominatoru proti vytrvalým plevelům je možné vysévat plodinu či provádět následnou kultivaci za 7 dní (ihned jak plevelům zežloutnou růstové vrcholy). Při aplikaci proti jednoletým plevelům je možné sít a kultivovat pozemek již 48 hodin po aplikaci. V půdě se Dominator rychle rozkládá a nezanechává žádná rezidua. Dávka vody by se měla pohybovat mezi 100–200 l/ha.

Související články

Význam precizního zemědělství v EU

03. 07. 2017 Ing. Petr Štěpánek; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 205x

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice na siláž

28. 06. 2017 Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Antonín Šedek; P & L, spol. s r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 390x

Metoda strip-till aneb jak pěstovat kukuřici šetrně

02. 06. 2017 Ing. Marcel Herout; ZD Krásná Hora nad Vltavou a. s. Technologie pěstování Zobrazeno 2379x

Zásady pěstování a integrované ochrany olejného lnu v ČR

09. 05. 2017 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Technologie pěstování Zobrazeno 525x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail