Chemap Agro s.r.o.

RIZOLEX 50 FL

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neosázené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpělé po moření na ošetřené sadbě.

Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Moření před sadbou: Postřikovací zařízení musí být seřízeno tak, aby postřikovací kužel pokryl celou plochu dopravníku. K zabránění úletu postřikové jíchy je třeba zařízení vybavit impregnovanou látkou.

Je zakázáno zkrmovat a konzumovat namořenou sadbu. Pytle od namořené sadby nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny.

Pro aplikaci při výsadbě: Aplikaci provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Kořenomorka bramborová moření sadby, na jaře před výsadbou 80 0,3 l/t pouze množitelské porosty
detail