Chemap Agro s.r.o.

CLIO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Plevele citlivé - merlík bílý, penízek rolní, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka.

Plevele méně citlivé - ježatka kuří noha.

Doporučení

Růstová fáze plodiny při aplikaci: BBCH 13, tj. 3. list
Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté - BBCH 12, tj. 2 pravé listy; ježatka kuří noha - BBCH 13, tj. 3. list.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po ošetření kukuřice přípravkem Clio + Dash HC může dojít k projevům zpravidla přechodné fytotoxicity - chloróza, deformace listů a zaostávání růstu rostlin.
Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!
Jako následné plodiny je možné pěstovat ozimé obilniny, jarní obilniny, luskoviny.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku topramezon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Nelze vyloučit poškození náhradních plodin v případě zaorávky porostu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku CLIO + Dash HC.
Přípravek je nutné použít v tank-mix směsi se smáčedlem Dash HC v souladu s návody na jejich použití.
SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik nesmí zasáhnout sousední necílové porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
1
1
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 3. list AT 0,15 l + 1,0 l/ha Dash HC 250–300 l plevele 12 BBCH, max. 1
detail