Chemap Agro s.r.o.

HUSAR ACTIVE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Spektrum účinnosti v závislosti na aplikačním termínu a dávce přípravku/ha:
0,7 l/ha - aplikační termín T1
- plevele citlivé - chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, penízek rolní, rozrazil perský, huseníček rolní,
- plevele méně citlivé – svízel přítula, oves hluchý, pomněnka rolní, ptačinec žabinec

1,0 l/ha - aplikační termín T1
- plevele citlivé - svízel přítula, pomněnka rolní,
- plevele méně citlivé – rozrazil břečťanolistý, violka rolní, violka trojbarevná, oves hluchý, ptačinec žabinec

1,0 l/ha - aplikační termín T2
- plevele citlivé - penízek rolní, huseníček rolní;
- plevele méně citlivé - chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, oves hluchý, rozrazil perský, pomněnka rolní.
V tomto aplikačním termínu dochází vzhledem k pokročilejším růstovým fázím plevelů k poklesu účinnosti herbicidu.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření: pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé
1. aplikační termín - T1: BBCH 25–29, tj. 5. odnož až konec odnožování nebo
2. aplikační termín - T2: BBCH 32, tj. 2. kolénko.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu, na jaře.

Aplikaci neprovádějte, pokud hrozí noční mrazy nebo jsou porosty oslabené abiotickými nebo biotickými vlivy, např. vyzimování, zamokření, poškození škůdci nebo chorobami.
Dlouhodobé sucho nebo nízké teploty v období aplikace mohou snížit účinnost přípravku!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Po ošetření ozimých obilnin přípravkem Husar Active může dojít k zpravidla dočasným projevům fytotoxicity - zpomalení růstu a prožloutnutí porostu. Tyto projevy mohou nastat především v případě, kdy po aplikaci přípravku dojde k poklesu minimálních teplot vzduchu k bodu mrazu nebo pod něj, proto neošetřujte porosty, pokud se očekávají noční mrazíky nebo pokles teplot k bodu mrazu!

Návod k použití

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku na bázi syntetických auxinů (např. 2-4,D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Husar Active.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST na jaře ve 32 BBCH, T2, plevele dvouděložné jednoleté AT 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře 25–29 BBCH, T1, svízel přítula AT 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře 25–29 BBCH, T1, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,7 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na jaře ve 32 BBCH, T2, plevele dvouděložné jednoleté AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, svízel přítula AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Tritikale ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,7 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté AT 0,7 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře ve 32 BBCH, T2, plevele dvouděložné jednoleté AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
Žito ozimé POST na jaře 25–29 BBCH, T1, svízel přítula AT 1 l 200–400 l max. 1×, pouze ozim
detail