Chemap Agro s.r.o.

NUFLON

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 30 m.(Platí pro aplikaci do bramboru, bobu, hrachu, sóji, lupiny, lnu, fenyklu, kmínu, slunečnice a kukuřice)

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- S ohledem na ochranu necílových rostlin lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 30 m, při 75 % redukci 15 m a při 90 % redukci 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do slunečnice)
- S ohledem na ochranu necílových rostlin lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. 50 % redukce úletu k ochraně necílových rostlin nestačí, při 75 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 20 m a při 90 % redukci 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do bramboru, fenyklu, mrkve, lnu, bobu, celeru, hrachu, sóji, kmínu, lupiny a petržele)
- S ohledem na ochranu necílových rostlin lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 30 m, při 75 % redukci 15 m a při 90 % redukci 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. (Platí pro aplikaci do kukuřice)

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, pomněnka rolní, kopřiva žahavka, pěťour maloúborný, laskavce, merlíky, ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, konopice, tetlucha kozí pysk, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, rdesno blešník, starčeky, lebedy, šruchy, kopretina osenní, hluchavky, ptačinec žabinec, vikve, pryšce.
Plevele méně citlivé: lilek černý, rozrazily, svízel přítula v závislosti na dávce přípravku.

Doporučení

Růstové fáze plodin: aplikace jsou preemergentní (po zasetí před vzejitím); v případě možných postemergentních aplikací viz text pod indikační tabulkou.

Růstová fáze škodlivého činitele:

- při preemergentních aplikacích plevele nejsou vzešlé;

- při postemergentních aplikacích plevele max. 2 pravé listy tj. BBCH 12.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu; u mrkve je možná aplikace dělená při dodržení max. povolené dávky.

Dávka postřikové kapaliny: 200–400 l/ha

Návod na použití, dávkování:

Brambory se ošetřují v dávce 1,0–2,0 l/ha po slepé přiorávce a vláčení, nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor, nikdy ne po vzejití. Po postřiku se z kultivačních prací provádí již jen nahrnování ve fázi poupat. Vytvoří-li se silný škraloup dříve, je dřívější mělká kultivace účelná, i když se potom může snížit herbicidní účinek. Přípravek není vhodné používat na extrémně lehkých půdách. Přípravek je velmi vhodný i pro rané brambory, kde postačí použít spodní hranici dávkování. Při pěstování brambor v odkameněných řádcích se přípravek aplikuje preemergentně, nejpozději na počátku vzcházení plevelů. Vzhledem k delší době mezi aplikací a uzavřením řádků je vhodné použít v rámci registrovaného rozpětí vyšší dávku.

Mrkev se ošetřuje po zasetí před vzejitím. V případě nového silného zaplevelení později vzcházejícími plevely lze přípravek použít i opakovaně po vzejití, ve fázi 2 a více pravých listů plodiny. Je nutné dodržet maximální povolenou dávku přípravku za vegetaci! Na písčitých a rašelinných půdách se aplikuje až na list, aby nedošlo k poškození mrkve a přípravek byl dobře účinný. V semenačce se ošetřuje na list po vzejití plevelů. V mrkvi se přípravek používá v dávce 1,25–2,0 l/ha.

Petržel se ošetřuje po zasetí před vzejitím dávkou 1,5–2,0 l/ha.

Celer se ošetřuje po zakořenění cca 10–14 dní po výsadbě (do fáze 2 listů plevelů) v dávce 1,5–2,0 l/ha.

Lupina, hrách, sója a bob se ošetřují do 3 dnů po zasetí, vždy však před vzejitím luskoviny. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. V lupině se přípravek použije v dávce 2,0 l/ha. V bobu a hrachu se používá 1,5–2,0 l/ha. V sóji se dávkuje 1,5–2,0 l/ha.

Len se ošetřuje hned po zasetí, nejpozději však do 3 dnů po zavláčení. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené půdy bez hrud. Před postřikem se zkontroluje, zda byla hloubka setí dodržena. Nepoužívat na extrémně lehkých a štěrkovitých půdách, postřik musí být proveden přesně a rovnoměrně. Přípravek může snížit vzcházivost podsévaného jílku mnohokvětého, proto se doporučuje podsévat ho do hloubky rovněž 3 cm jako len. Přípravek se používá v dávce 1,25–2,0 l/ha.

Slunečnice se ošetřuje dávkou 1,0–1,5 l/ha do 3 dnů po zasetí před vzejitím. Je třeba dodržet zejména na lehkých půdách správnou hloubku výsevu!

Kukuřice se ošetřuje po zasetí před vzejitím v dávce 1,5–1,75 l/ha.

Fenykl se ošetřuje dávkou 1,25–2,0 l/ha do 2 dnů po zasetí nebo po vzejití ve fázi 3 a více pravých listů plodiny, ve druhém roce se použije přípravek na jaře po proplečkování. Nepoužívat na fenykl pěstovaný na sklizeň semene.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí/sázení plodin!

Při aplikaci na lehkých půdách je nutné ve všech plodinách použít dávkování ve spodní hranici uvedeného rozmezí.

U indikací celer, hrách, sója luštinatá a lupina nelze vyloučit pokles účinnosti přípravku při jeho použití na středních a těžkých půdách.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena, pouze pěstování brukvovitých rostlin a cibule by mělo následovat po střední orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem Nuflon, lze jako náhradní plodiny vysévat po předchozí střední orbě kukuřici, ozimé obilniny, fenykl a petržel a s odstupem 2 měsíců pak mrkev, bob a hrách.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku linuron na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Při aplikaci do bramboru, bobu, hrachu, sóji, lupiny, lnu, fenyklu, slunečnice a kukuřice:

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambor, fenykl, mrkev, len, bob, celer, hrách, sója, lupina, petržel, slunečnice a kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
brambor, fenykl, mrkev, len, bob, celer, hrách, sója, lupina, petržel
NELZE
NELZE
20
 
10
slunečnice
NELZE
30
15
5
kukuřice
NELZE
30
15
10

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,5-2 l 200-400 l
Brambor PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1-2 l 200-400 l
Celer PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,5-2 l 200-400 l kromě celeru řapíkatého
Fenykl PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,25-2 l 200-400 l
Hrách PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,5-2 l 200-400 l
Kukuřice PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,5-1,75 l 200-400 l
Len PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,25-2 l 200-400 l
Lupina bílá PRE (po zasetí před vzejitím) AT 2 l 200-400 l
Lupina žlutá PRE (po zasetí před vzejitím) AT 2 l 200-400 l
Mrkev PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,25-2 l 200-400 l
Petržel PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,5-2 l 200-400 l
Slunečnice PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1-1,5 l 200-400 l
Sója PRE (po zasetí před vzejitím) AT 1,5-2 l 200-400 l
detail