Chemap Agro s.r.o.

OBLIX 500 SC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 - Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka rolní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, psárka polní, violka rolní

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době ošetření:
Aplikaci přípravku je možné provést buď preemergentně nebo postemergentně:
preemergentní aplikace - po zasetí plodiny, před jejím vzejitím
postemergentní aplikace - řepa má vyvinutý alespoň 1 pár pravých listů - BBCH 12 (=BBA 21)

Růstová fáze plevelů:
preemergentní aplikace - plevele nejsou vzešlé
postemergentní aplikace - na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele ve fázi BBCH 10–11, tj. vyvinuté děložní listy až základ 1. páru pravých listů
Maximální počet aplikací: preemergentně 1× nebo postemergentně – 2×0,6 l/ha za vegetační sezónu;
Maximální dávka přípravku - 2,0 l/ha 1× za 3 roky na témže pozemku.
Aplikujte maximálně 1 kg účinné látky ethofumesate na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Interval mezi aplikacemi: min. 15 dnů

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Je nutné dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny! Při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách hrozí nebezpeční poškození porostu – přípravek aplikujte při teplotě do 21 °C!
Minimálně 6 hodin po aplikaci přípravku nesmí pršet!
Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících 7 dnů očekávány mrazíky - plodina by mohla být nenávratně poškozena!
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.
Na půdách s vyšší sorpční schopností, na středních půdách a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat!
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Přípravek neaplikujte na porost, který je jakkoliv oslaben, např. poškozením škůdci nebo chorobami, nedostatkem živin, vlivem nepříznivého počasí! Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace, případně dodavatelem osiva.
Cukrová a krmná řepa nejsou určeny pro zpracování prostřednictvím transformačních procesů.
Aplikaci v červené řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem registrace!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Oblix 500 SC.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST ve f. 21 BBA, AT 1,2 l 200–400 l dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Cukrovka PRE AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená PRE AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená POST ve f. 21 BBA AT 1,2 l 200–400 l dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Řepa krmná PRE AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná POST ve f. 21 BBA AT 1,2 l 200–400 l dělená aplikace 2×0,6 l/ha
detail