Chemap Agro s.r.o.

TOMAHAWK XL

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé - svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice, heřmánky, rmeny, pomněnka rolní, mák vlčí, penízek rolní, opletka obecná, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, ředkev ohnice, řepka olejka-výdrol;

- plevele méně citlivé - chrpa modrák, hluchavky.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Nižší dávka přípravku se aplikuje na plevele citlivé v BBCH 12.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou vinná réva a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Tomahawk XL, musejí být veškeré jeho stopy z mísicích nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody

(3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 22–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1× na jaře
Pšenice ozimá POST 22–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé POST 22–29 BBCH AT 0,8-1,5 l 200–400 l max. 1× na jaře, pouze tritikale ozimé
detail